Blog

 • Een gezonde leefomgeving in een verdichtende binnenstad? Eindhoven gaat de uitdaging aan

  ProfielfotoRens Mulder 16-03-2018 0 reacties

  Het gaat goed met de stad. In heel Europa is de trend zichtbaar dat mensen meer en meer in de stad willen wonen. Vooral jongeren en jonge, hoogopgeleide gezinnen zijn niet weg te slaan uit de steden. In Nederland is deze trend maar al te goed zichtbaar en voelbaar. Steden als Amsterdam en Utrecht barsten uit hun voegen. Er is geen huis meer te krijgen, en de huizenprijzen reizen de pan uit. Dit is ook in de politiek niet onopgemerkt gebleven. De woningmarkt is uitgegroeid tot het verkiezingsthema van 2018: er wordt te weinig gebouwd.


  Figuur 1. Woningschaarste in Nederland

  Veel steden zoals Eindhoven en Rotterdam kiezen ervoor om meer te verstedelijken in de binnenstad, in plaats van verder uit te dijen aan de gemeentegrenzen. Zo krijgen de steden een meer stedelijk karakter, en blijven de groene gebieden aan de rand van de stad die als recreatiegebieden gebruikt kunnen worden in takt. Dit klinkt natuurlijk prachtig, maar deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. Steden staan namelijk voor een belangrijke transitieopgave: het ontwikkelen van een gezonde, verantwoorde en inclusieve leefomgeving. De vraag is of-, en hoe dit gerijmd kan worden met een sterk verdichtende binnenstad. Meer mensen betekent doorgaans immers meer overlast, meer verkeer en meer luchtvervuiling.

  De gemeente Eindhoven wil deze uitdaging oppakken. Deze week presenteerde zij het uitvoeringsprogramma ‘Binnen de ring’, met daarin de plannen om de verdichtingsopgave hand in hand te laten gaan met het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving in de binnenstad. Hierin staan twee thema’s centraal. De omgeving zodanig inrichten dat enerzijds een gezonde leefstijl wordt bevorderd, terwijl anderzijds gezondheidsproblemen worden voorkomen. In concretere termen betekent dit dat iedere ontwikkeling in de binnenstad een bijdrage moet leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit of een gezonde levensstijl. Dit kan bijvoorbeeld door meer groen en water aan te bieden binnen de stedelijke context, of door de openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor lopen en fietsen. Daarbij is het belangrijk dat er sterke partnerschappen worden aangegaan tussen onder andere gemeenten, kennisinstellingen, (bouw)bedrijven en GGD’en. 


  Figuur 2. Visualisatie uit het project ‘Beleef Vestdijk’ van de gemeente Eindhoven

  Dit uitvoeringsprogramma raakt de thema’s waar Telos aan gewerkt heeft in het kader van de Brabantse Health Deal. Binnen de Brabantse Health Deal hebben wij samen met het RIVM, de waterschappen, de provincie, de Brabantse steden en de GGD’en een toolbox ontwikkeld voor een gezonde leefomgeving. Hierin hebben we onder andere geconcludeerd dat gezondheidsbescherming en –bevordering al moeten worden meegenomen in ruimtelijke planvorming. Daarnaast is het belangrijk om van elkaar te kunnen leren in het stimuleren van gezonde gebiedsontwikkeling. Samenwerking tussen verschillende partijen is daarbij de sleutel tot succes.

  Eindhoven is de uitdaging aangegaan om de gezonde leefomgeving als voorwaarde te stellen voor het verder ontwikkelen en verdichten van de binnenstad. Hopelijk zal dat als inspiratie dienen voor veel meer Nederlandse en Europese steden die eenzelfde transitie doorgaan. Daarom wil ik afsluiten met een (inmiddels) bekende Eindhovense kreet: 
   

  Rens Mulder

   

 • Heerhugowaard loopt voorop in de energietransitie

  ProfielfotoRens Mulder 05-03-2018 0 reacties

  Nog nooit zijn de lokale partijprogramma’s zo groen geweest als in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (Trouw, 24 febr.). Van links tot rechts en van landelijk tot lokaal staat duurzaamheid, en dan vooral energie, in de spotlights. Binnen deze verkiezingsprogramma’s is er op het gebied van duurzaamheid vooral aandacht voor de thema’s die naar voren komen uit het nationaal energieakkoord. In het nationaal energieakkoord hebben gemeenten aangegeven zich in te zetten voor de energietransitie op het gebied van:

  • de gebouwde omgeving met een nadruk op (bestaande) woningbouw en maatschappelijk vastgoed
  • energiebesparing bij bedrijven door handhaving van de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer
  • de aanleg van een lokale energie infrastructuur voor warmte en hernieuwbare energie
  • ruimte voor windenergie, bioenergie en warmte- en koudeopslag.

  De aandacht voor de energietransitie in de verkiezingsprogramma’s is natuurlijk prachtig, maar hoe zorgen we ervoor dat dit thema ook bij de coalitiebesprekingen op tafel blijft liggen? En waar moeten gemeenten dan hun inspiratie vandaan halen? Om die vraag te beantwoorden is het interessant om te zien hoe de Nederlandse gemeenten er nu voor staan. We hebben daartoe een score ontwikkeld die de huidige voortgang bij de energietransitie in beeld brengt op basis van een combinatie van een aantal indicatoren uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017, zoals het gas- en elektriciteitsverbruik, het gemiddelde energielabel van de woningen, de energieopbrengst uit zonne- en wind energie en de uiteindelijke emissie aan CO2.

  In figuur 1 is de score voor de stand van de energietransitie van de Nederlandse gemeenten weergegeven. Te zien is dat vooral gemeenten rondom het IJsselmeer goed scoren. Dit wordt veroorzaakt doordat er in dit gebied al aardig wat energie door middel van windturbines wordt opgewekt. Het gasgebruik in Nederland is in de Randstad relatief laag. Waarschijnlijk is dit een combinatie van de hier optredende mildere temperaturen in de winter (invloed van de zee) en een relatief hoog aantal nieuwbouwwoningen. Het elektriciteitsverbruik in woningen is vooral in het zuidoosten van het land relatief hoog, mogelijk gerelateerd aan de gemiddelde woninggrootte. Het gemiddelde energielabel van woningen laat geen duidelijk landelijk patroon zien. Wel lijkt het erop dat in relatief rijkere gemeenten de woningen energiezuiniger zijn. Zonnestroom laat ook een divers beeld zien. Grote gemeenten wekken relatief veel zonne-energie per inwoner op, evenals kleinere rijkere gemeenten. De emissie van koolstofdioxide per inwoner is vooral hoog in gemeenten met veel industrie.

  Figuur 1 Totaalscore energietransitie

  Al met al zijn de gemeenten in het westen van het land wat verder met de energietransities dan die in het oosten, met enkele uitzonderingen zoals Zutphen, Kerkrade en Aalten. Heerhugowaard scoort het beste van alle Nederlandse gemeenten. Ook Langedijk, de buurgemeente van Heerhugowaard, scoort goed op het thema energietransitie. In de best scorende tien gemeenten (tabel 1) komen veel jonge groeikernen voor. Dit is het gevolg van de vele nieuwbouw die relatief energiezuinig is.

  Tabel 1 Tien hoogst scorende gemeenten op energietransitie

  Gemeente

  Score energie­transitie
  (0-100)

  Heerhugowaard

  70

  Nieuwegein

  68

  Vlaardingen

  67

  Zoetermeer

  67

  Kerkrade

  67

  Zwolle

  67

  Almere

  66

  Culemborg

  65

  Langedijk

  64

  Houten

  64

   

  Er zijn al met al grote regionale verschillen te zien in de mate waarin gemeenten gevorderd zijn in de energietransitie. Het antwoord op de vraag waar inspiratie opgedaan kan worden voor het aanpakken van de energietransitie is dus divers. Niet iedere gemeente staat voor dezelfde uitdagingen. Dat neemt niet weg dat gemeenten veel van elkaar kunnen leren. Wat doet een laag scorende gemeente als Geldermalsen anders op het gebied van de energietransitie dan buurgemeente Culemborg dat veel hoger scoort? In het uitwisselen van ideeën en ervaringen kan kracht worden geput om de doelen van de energietransitie te halen en daarmee de Nederlandse verplichtingen uit het Parijse klimaatverdrag. Telos maakt voor gemeenten duurzaamheidsportretten die tot in detail aangeven welke sterke punten de gemeente op dit gebied kent en waar nog een verbeterslag te maken is. 

  Rens Mulder & Corné Wentink

   

 • Nijmegen goed voorbeeld van profilering op basis van duurzaamheid benchmarking

  De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een moment om terug te kijken voordat de plannen voor de komende jaren in het vat worden gegoten. Als gemeente is het op zo’n moment ook verhelderend je eigen plaats te bepalen ten opzichte van andere gemeenten. Waar blink je in uit? Waar kan het beter? Deze week stond er een aardig artikel in Stadszaken over de gemeente Nijmegen. Nijmegen heeft zich onderscheiden in Europees verband door het winnen in 2016 van de European Green Capital Award die jaarlijks sinds 2010 door de Europese Commissie wordt uitgereikt. Het artikel in Stadszaken laat zien hoe twee jaar later in deze gemeente klimaatadaptatie en vergroening voortvarend zijn opgepakt.

  Foto: De Gelderlander

  Zulke prijzen stimuleren gemeenten, maar roepen ook de vraag op hoe objectief de boodschap is die ervan uit gaat. Telos heeft in 2016 31 Nederlandse steden op duurzaamheid vergeleken met 114 Europese steden. Dit onderzoek is met steun van de Europese Commissie en gesponsord door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd en biedt een meer objectiveerbare maatstaf voor vergelijking op basis van 86 indicatoren. In het algemeen doen de Nederlandse steden het goed binnen de EU maar moeten zij Scandinavische gemeenten voor laten gaan, zoals onderstaande figuur uit het rapport laat zien.

  Uit: Towards Sustainable EU cities, 2 maart 2016, Telos Nr 16.142, p.39

  Een belangrijke factor hierbij is dat elke gemeente voor deels unieke uitdagingen staat. Daarom heeft Telos gemeenten inge­deeld in verschillende typen. Vergelijking met gemeenten van het zelfde type, waaronder grootte, industrieel karakter en dergelijke, geeft dan een veel specifiekere vergelijkingsmogelijkheid. Wie is geïnteres­seerd in de vergelijking tussen de duurzaam­heid van een van de 31 onderzochte Nederlandse steden en een Europese stad kan dit zelf nagaan, zie: www.sustainablecitiesbenchmark.eu. Verder biedt de Nationale monitor duurzame gemeenten 2017 voor alle gemeenten in ons land aanknopingspunten om de eigen be­leids­­uitdagingen scherp in beeld te brengen en op basis daarvan politieke prioriteiten te kiezen.

   

  Bastiaan Zoeteman

   

 • Investeer slimmer in duurzame energie

   

  In het landelijk energieakkoord is na lang onderhandelen een compromis gesloten over hoe de weg naar 14% duurzame energie in 2020 in Nederland eruit kan zien. Uit de Nederlandse energiebalans blijkt dat bijna de helft van de energie op gaat aan warmtegebruik, slechts 16% aan elektriciteitsgebruik en veel restwarmte onbenut blijft Bij warmte is derhalve meer winst te halen.

  Dit kan vooral door meer efficiëntie via slimme warmteverbindingen en door het gebruik van nieuwe opslagmethoden. Warmte is in principe slechts over relatief korte afstanden transporteerbaar. Daarom liggen decentrale opslagvoorzieningen en lokale verbindingen het meest voor de hand.

  Uitgangspunt bij investeringen in duurzame energie moet zijn dat te nemen maatregelen bijdragen aan energiebesparing en onafhankelijk van de beleidskeuzen altijd van nut blijven (no-regret). Zo is bij energievoorziening gebaseerd op bioreststromen de brandstof eenvoudig om te schakelen naar fossiele brandstoffen, zonder verlies aan investeringen.

  Over grootschalige windparken op zee is nogal wat discussie ontstaan vanwege de kosten en rendement hiervan: 5 miljard investeringen is nogal wat. Natuurlijk kunnen door veranderende omstandigheden en voortschrijdende inzicht investeringsbeslissingen heroverwogen worden, ook die van de windmolens op zee.. Wel dient bij een dergelijke heroverweging het gewenste doel, 14% duurzame energie, voorop te blijven staan en gelijk een alternatief geboden te worden!

  Windmolens kunnen uiteindelijk slechts een beperkt deel van de elektriciteitsbehoefte opleveren en daardoor een beperkte bijdrage aan de vergroening van het energiesysteem. Om de technologie verder te ontwikkelen en de kosteneffectiviteit te verbeteren is beperkt (bijvoorbeeld 1miljard euro) investeren in een windpark desondanks uit energetisch oogpunt te verdedigen. Er is dan 4 miljard beschikbaar voor andere minder omstreden energiemaatregelen met een hoger energetisch rendement (bijvoorbeeld huizen isoleren).

  Wij pleiten er daarnaast voor om energiebesparing in de bestaande industrie (grootverbruikers) te faciliteren en met een aanvullend convenant te stimuleren. Dit is in het energieakkoord een vergeten groep. Het grote voordeel daarvan is dat tegelijkertijd de milieubelasting die gepaard gaat met de energieopwekking (stikstofdepositie en fijn stof) verminderd wordt. Dit was reeds een van de hoofdconclusies van het door Telos georganiseerde fijn stof congres in 2011. Dit is ondanks herhaalde verzoeken van de industrie tot nu toe geen beleid geworden.

  Tenslotte zal een dergelijke verbreding van het beleid het draagvlak onder het landelijke energieakkoord versterken en het halen van de 14% duurzame energie in 2020 alsnog mogelijk maken.

  Wim Konz en Han van Kasteren, beiden verbonden aan Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling, Tilburg